Kamerový systém

Prevádzkovateľ: 123 preklady.eu Slovakia, s.r.o., so sídlom 040 11 Košice Západ, Ostrovského 2

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
+421 917 556 626
info@123preklady.eu

Účel spracúvania: Monitorovanie priestorov a objektov prevádzkovateľa  za účelom ochrany majetku prevádzkovateľa, zaistenie bezpečnosti zamestnancov a iných osôb.

Právny základ spracúvania: Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov – oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa: Ochrana majetku prevádzkovateľa, zaistenie bezpečnosti zamestnancov a iných osôb, kontrola vstupov a odchodov z priestorov prevádzkovateľa, zamedzenie pohybu neautorizovaných osôb v priestoroch prevádzkovateľa.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov: Orgány činné v trestnom konaní, súdy, advokáti

Doba uchovávania: 15 dní

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa

Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Dotknutá osoba má tiež právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu.

V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže

  • nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo
  • dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa.