Všeobecné obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti:

123 preklady.eu Slovakia, s.r.o.
so sídlom na Zuzkin Park 6, 040 01 Košice
IČO: 46 576 371
DIČ: 2023501689
IČ DPH:  SK 2023501689
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo 29494/V
Zast. konateľom: Ing. Martin Petraššovitš; Ing. Peter Sádel

(ďalej len ako „poskytovateľ“)


I. Oddiel

I.
Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež ako „VOP“) sa vzťahujú na poskytnutie služby zo strany poskytovateľa – sprostredkovanie vyhotovenia prekladov, zaistenie tlmočníckych služieb, vytvorenie grafických prác a doplnkových služieb v zmysle požiadaviek uvedených v písomnej objednávke (ďalej tiež ako „zákazka“).

1.2 Tieto obchodné podmienky špecifikujú práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. poskytovateľa a objednávateľa.

1.3 Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto obchodných podmienok je splnená umiestnením na webovom sídle www.123preklady.eu

II.
Použitie právnych predpisov a výklad pojmov

2.1  Zmluvné vzťahy, na ktoré sa vzťahujú tieto obchodné podmienky, sa spravujú príslušnými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.

2.2  V prípade, že je objednávateľom spotrebiteľ, vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa spravujú nasledovnými zákonmi:

  • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  • Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení
  • Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.
  • Zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2.3  V prípade, ak  nie je objednávateľom spotrebiteľ, vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa spravujú zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. V prípade, ak objednávateľ nie je spotrebiteľom a zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom sa riadi zákonom č. 513/1991 Zb, Obchodný zákonník, a medzi týmito zmluvnými stranami je uzatvorená individuálna zmluva so zvlášť dojednanými podmienkami, má táto zmluva prednosť pred VOP.

2.4  Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu (pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania).

2.5  Objednávateľ, ktorý nie je spotrebiteľom, je podnikateľ, ktorý objednáva službu za účelom svojho podnikania.

III.
Objednávka

3.1 Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom  vzniká  na základe písomnej objednávky doručenej poskytovateľovi prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) alebo formou elektronických objednávkových formulárov nachádzajúcich sa na webovej adrese www.123preklady.eu (ďalej ako „objednávka“). Ak objednávku vytvorí poskytovateľ, je objednávateľ povinný potvrdiť takúto objednávku. Až po potvrdení objednávky  sa takáto objednávky stáva záväznou.

3.2 Poskytovateľ bez zbytočného odkladu potvrdí každú prijatú objednávku písomne, prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom), elektronického formulára alebo aj telefonicky.

3.3 Poskytovateľ má právo v lehote 24 hodín od prijatia objednávky uskutočnenej objednávateľom oznámiť tomuto, že niektoré podmienky objednávky neakceptuje a zmluvný vzťah nevznikne až do času, pokiaľ nedôjde  k vzájomnej dohode medzi poskytovateľom a objednávateľom. V prípade, že nedôjde k takémuto oznámeniu zo strany poskytovateľa, platia podmienky uvedené v objednávke objednávateľa.

3.4 Objednávateľ berie na vedomie, že dohodnuté podmienky  zmluvného vzťahu je možné meniť alebo zrušiť písomne a iba výslovnou dohodou zmluvných strán.

3.5 Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a poskytovateľom vzniká aj vtedy, ak Objednávateľ akceptuje návrh poskytovateľa na zmenu podmienok v objednávke.

IV.
Cena a platobné podmienky

4.1  Podkladom pre cenovú kalkuláciu zákazky je platný cenník služieb poskytovateľa.

4.2 Výsledná cena zákazky vychádza zo zdrojového počtu jednotiek a táto cena je konečná. V prípade, ak je text na preklad dodaný vo fyzickej podobe, t. j. vytlačený, resp. je v podobe, keď nie je možné stanoviť jeho rozsah zo zdroja, cena sa stanovuje na základe výsledného počtu slov po preložení z cieľového jazyka.

4.3 Všetky ceny uvedené v cenníku služieb sú v EUR a bez DPH.

4.4 Poskytovateľ vystaví objednávateľovi daňový doklad za zákazku do 15 dní od vyhotovenia zákazky podľa objednávky s lehotou splatnosti 10 dní od vystavenia daňového dokladu.

4.5 V prípade omeškania s plnením ceny za objednávku zo strany objednávateľa vzniká poskytovateľovi nárok na zákonný ročný úrok z omeškania.

V.
Zákonná výnimka z práva na odstúpenie od zmluvy

5.1  Objednávateľ ako spotrebiteľ berie na vedomie, že nemôže odstúpiť od zmluvy uzatvorenej v súlade s týmito obchodnými podmienkami, pretože v zmysle ustanovenia  § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení je predmetom kúpnej zmluvy predaj tovaru (t. j. zhotovenie veci na zákazku) zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, resp. tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

II. Oddiel

VI.
Preklady

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Poskytovateľ sa zaväzuje po splnení podmienok uvedených v I. oddiele vyhotoviť v zmysle objednávky zákazku – preklad (ďalej ako „preklad“ v príslušnom gramatickom tvare).

1.2 Záväznou objednávkou sa objednávateľ zaväzuje prevziať vyhotovenú zákazku a zaplatiť poskytovateľovi výslednú cenu zákazky.

2. Termín odovzdania objednávky – prekladu

2.1 Objednávateľ je povinný prevziať vyhotovenú zákazku v termíne a spôsobom uvedeným v objednávke.

2.2 Objednávateľ, alebo ním poverená osoba, je povinný poskytovateľovi obratom, t. j. v lehote 24 hodín písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) potvrdiť prijatie zákazky.

2.3 Ak objednávateľ nesplní svoju povinnosť uvedenú v bode 2.2 tohto článku a v lehote 24 hodín po uplynutí termínu zákazky písomne neurguje dodanie zákazky, má poskytovateľ za to, že objednávateľ zákazku riadne a včas prijal.

2.4 Zákazka nie je dodaná oneskorene, ak poskytovateľ dodá na základe výzvy objednávateľovi zákazku znova a dokáže, že ju už raz objednávateľovi odoslal (e-mailom, poštou, kuriérom).

2.5 Pre prípad, že vyhotovenú zákazku nebude možné doručiť zo závažných dôvodov zo strany objednávateľa požadovaným spôsobom, je poskytovateľ oprávnený zvoliť náhradný spôsob doručenia vyhotovenej zákazky na náklady objednávateľa. Objednávateľ bude na túto okolnosť vopred upozornený.

2.6 Ak objednávateľ odmietne bez závažného dôvodu uznaného oboma stranami prevziať riadne dohodnutú a vyhotovenú zákazku, považuje sa táto zákazka za splnenú a poskytovateľovi vzniká právo vystaviť faktúru a objednávateľovi vzniká povinnosť túto faktúru uhradiť.

3. Reklamácie

3.1 Zákazka vyhotovená poskytovateľom má chyby v prípadoch, keď nebola vyhotovená v súlade s podmienkami uvedenými v objednávke a pokiaľ nebola vyhotovená v zodpovedajúcej gramatickej, štylistickej a významovej kvalite.

3.2 Objednávateľ je povinný uplatniť reklamáciu zákazky písomne, pričom uvedie dôvod reklamácie, charakter chýb, prípadne aj ich počet.

3.3 Ak poskytovateľ uzná reklamáciu za dôvodnú, zaväzuje sa na vlastné náklady zabezpečiť jej korektúru. V tomto prípade má objednávateľ nárok na zľavu z ceny zákazky vo výške 5 %. Ak objednávateľ ponúkanú korektúru neakceptuje, je mu poskytnutá zľava z ceny zákazky, ktorej výška sa stanoví po vzájomnej dohode. V prípade, ak medzi zmluvnými stranami nie je možné dospieť k dohode, výška zľavy sa určí na základe znaleckého posudku.

3.4 Cenu za vyhotovenie posudku bude hradiť objednávateľ, ak z posudku bude vyplývať, že jeho reklamácia bola neoprávnená, v opačnom prípade tieto náklady hradí poskytovateľ.

3.5 Za prípadnú škodu spôsobenú chybami na vyhotovenej zákazke zodpovedá poskytovateľ, a to do výšky ceny zákazky.

3.6 Objednávateľ je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia vyhotovenej zákazky. Ak v tejto lehote nedôjde k uplatneniu reklamácie, objednávateľovi toto právo zaniká.

VII.
Tlmočenie

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Poskytovateľ sa zaväzuje po splnení podmienok uvedených v I. oddiele vyhotoviť v zmysle objednávky zákazku – tlmočenie (ďalej ako „tlmočenie“ v príslušnom gramatickom tvare).

1.2 Záväznou objednávkou sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť za tlmočenie  poskytovateľovi výslednú cenu zákazky.

1.3 Poskytovateľ zaistí tlmočenie prostredníctvom tlmočníka.

2. Termín poskytnutia tlmočenia v zmysle objednávky

2.1 Objednávateľ je povinný prijať tlmočenie v termíne a spôsobom uvedeným v objednávke.

2.2 Objednávateľ, alebo poverený pracovník objednávateľa, je povinný poskytovateľovi bezprostredne po tlmočení písomne potvrdiť v tlmočníckom protokole realizáciu tlmočenia s tým, že táto prebehla riadne a včas.

2.3 Ak objednávateľ odmietne bez závažného dôvodu uznaného oboma stranami prijať riadne dohodnuté tlmočenie, považuje sa toto za splnené a poskytovateľovi vzniká právo vystaviť faktúru a objednávateľovi vzniká povinnosť túto faktúru uhradiť.

3. Doprava, ubytovanie, stravovanie

3.1 Objednávateľ je povinný zabezpečiť dopravu tlmočníka z vopred dohodnutého miesta do miesta plnenia zákazky zodpovedajúcim dopravným prostriedkom vzhľadom na vzdialenosť miest.

3.2 V prípade vlastnej dopravy tlmočníka je objednávateľ povinný uhradiť jeho cestovné náklady v plnej výške, a to poskytovateľovi na základe objednávky.

3.3 Objednávateľ je povinný zaistiť ubytovanie tlmočníka v jednolôžkovej izbe s príslušenstvom.

3.4 Objednávateľ je povinný zaistiť tlmočníkovi polhodinovú prestávku na stravovanie a odpočinok, a to najneskôr po štyroch hodinách tlmočenia.

3.5 Tlmočníckym dňom sa rozumie 8 hodín vrátane prestávok.

4. Reklamácie

4.1 Zákazka vyhotovená poskytovateľom má chyby v prípadoch, keď nebola vyhotovená v súlade s podmienkami uvedenými v objednávke. V tomto prípade má objednávateľ nárok na zľavu z ceny zákazky vo výške 5 %.

4.2 Objednávateľ je povinný uplatniť reklamáciu tlmočenia písomne, pričom uvedie dôvod reklamácie a charakter chýb.

4.3 Objednávateľ je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do 30 dní odo dňa tlmočenia. Ak v tejto lehote nedôjde k uplatneniu reklamácie, objednávateľovi toto právo zaniká.

4.4 Právo na odmenu za celý čas tlmočenia vzniká poskytovateľovi aj v prípade, že objednávateľ plne nevyužije dohodnutý čas zákazky.

4.5 Objednávateľ je povinný zabezpečiť podmienky zodpovedajúce druhu tlmočenia vrátane technického zabezpečenia, ak toto neobjedná u poskytovateľa.

III. oddiel

VIII.
Práva a povinnosti poskytovateľa a objednávateľa

8.1 Objednávateľ je povinný oznámiť poskytovateľovi účel zákazky.

8.2 Objednávateľ je povinný zaslať poskytovateľovi v prípade zákazky tlmočenia podkladové materiály najneskôr 3 dni pred plnením tlmočenia (napr. program, referáty, protokol z predchádzajúceho rokovania, písomné texty a podobne). V prípade, že objednávateľ túto povinnosť nesplní, na neskoršie reklamácie tykajúce sa terminológie nebude braný zreteľ.

8.3 Ak je text, ktorý je predmetom objednávky odborný a obsahuje inak špeciálne výrazy, skratky a pod., je objednávateľ povinný odovzdať poskytovateľovi zoznam používanej príslušnej terminológie v príslušnom jazyku alebo poskytnúť poskytovateľovi iné pomocné materiály alebo do objednávky uviesť zodpovednú osobu, ktorá bude poverená konzultáciou odbornej terminológie. Ak tak neurobí, na neskoršie reklamácie týkajúce sa tejto terminológie nebude braný zreteľ. 

8.4 Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať poskytovateľa o všetkých okolnostiach, ktoré majú rozhodujúci vplyv na splnenie jeho záväzku uhradiť zákazku. Objednávateľ je povinný informovať o tom, či došlo k rozhodnutiu o ohlásení konkurzu na jeho majetok alebo či vstúpil do likvidácie.

8.5 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné dôsledky spojené s porušením autorského práva.

8.6 Poskytovateľ sa zaväzuje zachovať v tajnosti všetky dohody, rokovania, ktoré sú spojené so zákazkou, a ďalej sa zaväzuje, že bude považovať všetky materiály, ktoré mu objednávateľ predloží, za prísne dôverné.

8.7 Poskytovateľ je oprávnený ponechať si kópiu originálu dokumentu určeného na preklad spolu s kópiou vyhotoveného prekladu, resp. korektúry, za účelom archivácie, za účelom zladenia terminológie a správy prekladov objednávateľa.

8.8 Objednávateľ nie je oprávnený požadovať od tlmočníka inú činnosť nad rámec objednávky (napr. vyhotovenie písomného prekladu, zápis z jednania, sprievodcovské, organizačné služby a pod.).

IX.
Ochrana osobných údajov

9.1  Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je povinný, v prípade, že je fyzickou osobou, oznámiť poskytovateľovi v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a platnú e-mailovú adresu.

9.2  Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je povinný, v prípade, že je právnickou osobou, oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a platnú e-mailovú adresu.

9.3  Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi objednávateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

9.4 Poskytovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne za účelom poskytnutia služby.

9.5 Poskytovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ nebude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené v týchto obchodných podmienkach osobitne, a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené, a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

X. 
Cookies

10.1 Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa nahrajú na pevný disk počítača len na základe povolenia. V prípade súhlasu sa text nahrá do súboru malých rozmerov.

10.2 Cookies uľahčujú analýzu navigácie na internete, rozpoznajú, keď niekto navštívi webovú stránku, umožňujú internetovým aplikáciám odosielať informácie jednotlivým používateľom.

10.3 V súvislosti s týmto sa zo stránok nezískavajú žiadne osobné údaje používateľov.

10.4 Cookies sa nepoužívajú na prenos informácií osobného charakteru, trvalé súbory cookies akéhokoľvek typu alebo systémy na sledovanie používateľov.

XI.
Záverečné ustanovenia

11.1   Obchodné podmienky uverejnené na www.123preklady.eu sa stávajú platnými a účinnými odo dňa 01.06.2017. 

11.2      Vzťahy týmito obchodnými podmienkami neupravené sa riadia príslušnými
zákonmi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.

11.3 Spory vzniknuté medzi zmluvnými stranami sa tieto zaväzujú primárne riešiť zmierlivo a mimosúdnou cestou. Pokiaľ takáto možnosť aj po vynaloženom úsilí nebude možná, je každá zo zmluvných strán oprávnená riešiť vzniknutý spor na príslušnom súde Slovenskej republiky.

11.4 Akákoľvek časť tohto textu nesmie byť kopírovaná, publikovaná a šírená žiadnym spôsobom a v akejkoľvek podobe bez výslovného súhlasu poskytovateľa.

11.5   V prípade, ak sa niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok stalo celkom alebo sčasti neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie nahradiť ustanovením novým, ktorého zámer sa bude čo najviac blížiť zámeru vyplývajúcemu z pôvodného ustanovenia.

v Košiciach 01.06.2017