Uchádzači o zamestnanie

Prevádzkovateľ: 123 preklady.eu Slovakia, s.r.o., so sídlom 040 11 Košice Západ, Ostrovského 2

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
+421 917 556 626
info@123preklady.eu

Účel spracúvania: evidencia vhodných uchádzačov o zamestnanie vo vlastnej databáze prevádzkovateľa

Právny základ spracúvania: Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov – udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov: personálne oddelenie, spoločnosť, na ktorej serveroch sú osobné údaje uložené.

Doba uchovávania: po dobu trvania udeleného súhlasu.

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia: Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná, aby ste mohli byť zaradený do databázy prevádzkovateľa o evidencii vhodných uchádzačov o zamestnanie. V prípade, ak nedôjde k udeleniu súhlasu, nie je možné, aby ste boli zaradený do databázy.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa

Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a právo na prenosnosť osobných údajov.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa.