Uzatvorenie zmluvy

Prevádzkovateľ: 123 preklady.eu Slovakia, s.r.o., so sídlom 040 11 Košice Západ, Ostrovského 2

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
+421 917 556 626
info@123preklady.eu

Účel spracúvania: Vaše osobné údaje sú poskytované a spracúvané za účelom plnenia uzatvorenej zmluvy.

Právny základ spracúvania: Článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov: zamestnanci prevádzkovateľa, sprostredkovatelia prevádzkovateľa, orgány verejnej moci, orgány činné v trestnom konaní, súdy, advokáti.

Doba uchovávania: Spracúvanie vašich osobných údajov prebieha v súlade so zákonnými požiadavkami, čo znamená, že osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účel spracúvania.  Pokiaľ vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – plnenie zmluvy, tak vaše osobné údaje spracúvame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Ak dôjde k ukončeniu zmluvy  pristupujeme k likvidácii vašich osobných údajov, pokiaľ nie je možné spracúvať vaše osobné údaje na inom právnom základe. Pre daňové účely dochádza k uchovaniu Vašich osobných údajov po dobu 10 rokov.

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia: Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná, aby mohlo dôjsť k uzatvoreniu zmluvy.  V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôže dôjsť k uzatvoreniu zmluvy a ani k poskytnutiu služby. 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa

Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a právo na prenosnosť osobných údajov.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa.