JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

čínsky jazyk


PREKLADY - ČÍNŠTINA

Preklady do čínština  - vypracúvame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do čínštiny akýchkoľvek dokumentov: preklady internetových stránok, rodných listov, výpisov z obchodného registra, výpisov z registra trestov, preklady sobášnych listov, vysvedčení, diplomov, úmrtných listov, notárskych zápisníc, obchodných zmlúv, daňových priznaní a preklady výkazov ziskov a strát, auditov, súvah, atestov, živnostenských listov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Čínština je sinotibetský jazyk, ktorým sa hovorí v Číne, na Taiwane a v čínskych komunitách v zahraničí.

Najdôležitejším faktorom tohto jazyka sa stalo obrázkové písmo.

čínskom jazykovom prostredí doteraz neexistuje prísny a jednoznačný štandard. Určitý štandard nachádzame v médiách a čiastočne v školách. Pojem Mandarin Chinese (mandarínčina či mandarínska čínština) je dnes v akademických kruhoch nahradzovaný pojmom Modern Standard Chinese (súčasná štandardná čínština), po čínsky pchu-tchung-chua (putonghua). Týmto jazykom hovorí najviac ľudí na svete. Z gramatického hľadiska je tento štandard jazykom založeným na vzorových dielach napísaných štýlom paj-chua (báihua), z fonetického hľadiska ide o jazyk založený na pekinskom dialekte, z územného hľadiska ho potom môžeme označiť za jazyk severu.

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Čínština , dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/