JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

azerbajdžanský jazyk


PREKLADY - AZERBAJDŽANČINA

Preklady do Azerbajdžančiny - vypracúvame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do azerbajdžančiny akýchkoľvek dokumentov: preklady internetových stránok, rodných listov, preklady výpisov z obchodného registra, výpisov z registra trestov, preklady sobášnych listov, vysvedčení, diplomov, úmrtných listov, notárskych zápisníc, obchodných zmlúv, daňových priznaní, preklady výkazov ziskov a strát, auditov, súvah, atestov, živnostenských listov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Azerbajdžančina je úradný jazyk Azerbajdžanu. Azerbajdžansky hovorí 27 až 32 miliónov ľudí (asi 16 až 23 miliónov v Iráne, 8 miliónov v Azerbajdžane a 800 000 v ďalších menších komunitách.) Je to turkický jazyk oghuzskej vetvy blízko príbuzný turečtine ovplyvnený perzštinou a arabčinou.

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Azerbajdžančina , dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/