JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

bulharský jazyk


PREKLADY - BULHARČINA

Preklady do bulharčiny  - vypracúvame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do bulharčiny akýchkoľvek dokumentov: preklady internetových stránok, rodných listov, výpisov z obchodného registra, výpisov z registra trestov, preklady sobášnych listov, vysvedčení, diplomov, úmrtných listov, notárskych zápisníc, obchodných zmlúv, daňových priznaní a preklady výkazov ziskov a strát, preklady auditov, súvah, atestov, živnostenských listov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Bulharčina je indoeurópsky jazyk, ktorý patrí do južnej vetvy slovanských jazykov. 

Bulharčina patrí do Balkánskej jazykovej únie, rovnako ako gréčtina, rumunčina, albánčina a srbčina (len čiastočne). 

Pôvodne bola bulharčina písaná hlaholikou, ktorá bola od 9. storočia nahradená cyrilikou. Posledná pravopisná reforma z roku 1945 upravila cyriliku do dnešnej podoby.

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Bulharčina , dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/