JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

mongolský jazyk


PREKLADY - MONGOLČINA

Preklady do mongolčiny - vypracúvame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do mongolčiny akýchkoľvek dokumentov: preklady internetových stránok, rodných listov, výpisov z obchodného registra, výpisov z registra trestov, sobášnych listov, vysvedčení, diplomov, úmrtných listov, notárskych zápisníc, obchodných zmlúv, daňových priznaní, preklady výkazov ziskov a strát, auditov, súvah, atestov, živnostenských listov, marketingových materiálov,  odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Mongolčina alebo (ak sa považuje za viacero jazykov) vlastné mongolské jazyky/mongolský makrojazyk je najvýznamnejší jazyk (resp. skupina jazykov či makrojazyk) zo skupiny mongolských jazykov a hlavný jazyk v Mongolsku.

Ethnologue 2009 hovorí o vlastných mongolských jazykoch resp. mongolskom makrojazyku a rozlišuje dva jazyky:

  • chalchská mongolčina (alebo centrálna mongolčina, chalchčina, chalchské nárečie/nárečia) - vrátane dialektu dariganga(alebo južná chalchčina)
  • periférna mongolčina (alebo vnútorná mongolčina) - vrátane nárečia ordos

Mongolčinou (chalchskou aj periférnou) hovorí asi 6 miliónov ľudí v Mongolsku, v priľahlých oblastiach Ruska a Číny (v autonómnej oblasti Vnútorné Mongolsko). Za spisovný variant jazyka sa v Mongolsku považuje najrozšírenejšie nárečie chalchčina. Mongolčina sa píše v Mongolsku a Rusku cyrilikou, v Číne tradičným mongolským písmom.

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Mongolčina