JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

rumunský jazyk


PREKLADY - RUMUNČINA

Preklady do rumunčiny - vypracúvame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do rumunčiny akýchkoľvek dokumentov: preklady internetových stránok, rodných listov, výpisov z obchodného registra, výpisov z registra trestov, sobášnych listov, vysvedčení, diplomov, úmrtných listov, notárskych zápisníc, obchodných zmlúv, daňových priznaní, výkazov ziskov a strát, auditov, súvah, atestov, živnostenských listov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, lokalizácie programov.

Rumunčina je románsky jazyk, hovorí ním asi 24 miliónov ľudí, z ktorých väčšina žije v Rumunsku (ale aj Maďarsku, Bulharsku, na Vojvodine, Ukrajine). Rumunčinou sa hovorí aj v Moldavsku, kde sa však tento jazyk z historických dôvodov nazýva moldavčina. Rumunčina sa vyvíjala v úzkom kontakte so slovanskými jazykmi. Písomná podoba rumunčiny používa latinku (mierne modifikovanú).

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Rumunčina , dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/