JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

faerský jazyk


PREKLADY - FAERČINA

Preklady do faerčiny  - vypracúvame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do faerského jazyka akýchkoľvek dokumentov: preklady internetových stránok, rodných listov, výpisov z obchodného registra, výpisov z registra trestov, preklady sobášnych listov, vysvedčení, diplomov, úmrtných listov, notárskych zápisníc, obchodných zmlúv, daňových priznaní a preklady výkazov ziskov a strát, auditov, súvah, atestov, živnostenských listov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Faerčina je severogermánsky jazyk. Popri dánčine je úradným jazykom na Faerských ostrovoch. Pre administratívne a právne účely sa však využíva dánčina. Malý počet obyvateľov na ostrovoch sťažuje situáciu v oblasti literatúry i masmédií. Faerský jazyk je s dánčinou navzájom málo zrozumiteľný.

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Dánčina , dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/