JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

rómsky jazyk


PREKLADY - RÓMČINA

Preklady do rómčiny - vypracúvame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do rómčiny akýchkoľvek dokumentov: preklady internetových stránok, rodných listov, výpisov z obchodného registra, výpisov z registra trestov, sobášnych listov, vysvedčení, diplomov, úmrtných listov, notárskych zápisníc, obchodných zmlúv, daňových priznaní, výkazov ziskov a strát, auditov, súvah, atestov, živnostenských listov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Rómčina (po rómsky romaňi čhib, rromani ćhib) je stredný indoárijský jazyk. Hovoria ním Rómovia roztrúsení po celom svete, ale najmä v Európe, v Rusku a v Ázii. Počet hovoriacich sa odhaduje na 6-11 miliónov.

Rómčina je aglutinačný jazyk, má 8 pádov (nominatív, vokatív, akuzatív, datív, lokál, inštrumentál, ablatív, genitív), 2 rody (mužský, ženský), 3 slovesné triedy, ktoré ovplyvňujú koncovky v časoch. Sloveso má tvary pre: infinitív, osoby, číslo (jedn., množ.), slovesné časy, spôsoby, rody.

  • Slovesné časy: Prítomný, budúci, minulý nedokonavý, minulý dokonavý
  • Spôsoby: oznamovací, rozkazovací, podmieňovací prítomný, podmieňovací minulý
  • Rody: činný, trpný
  • Ďalšie prvky: opakovanosť (frekventativ), slovesá majú kauzatívne a pasívne tvary

Veľa slov je prevzatých z jazykov národov, na ktorých územiach Rómovia vo svojej histórii putovali. Základom sú slová indického pôvodu, medzi najstaršie výpožičky patria slová z perzštiny a gréčtiny. Jednotlivé dialekty používané v rôznych krajinách sa odlišujú množstvom týchto prevzatých slov, celkovou slovnou zásobou, fonetikou, ale aj gramatikou.

Rómsky jazyk nie je jednotný a nikdy nebol spisovným jazykom. Rómovia zväčša hovoria rodným nárečím, ale ovládajú aj jazyk krajiny, v ktorej žijú. 

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Rómčina , dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/