JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

český jazyk


PREKLADY - ČEŠTINA

Preklady do češtiny  - vypracúvame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do češtiny akýchkoľvek dokumentov: preklady internetových stránok, rodných listov, preklady výpisov z obchodného registra, výpisov z registra trestov, preklady sobášnych listov, vysvedčení, diplomov, úmrtných listov, notárskych zápisníc, obchodných zmlúv, daňových priznaní a preklady výkazov ziskov a strát, auditov, súvah, atestov, živnostenských listov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Čeština je západoslovanský jazyk najviac príbuzný so slovenčinou. Patrí medzi slovanské jazyky rodiny indoeurópskych jazykov.

Po česky hovorí približne 12 miliónov ľudí, z toho viac ako 10 miliónov v Česku. V dôsledku niekoľkých vysťahovaleckých vĺn v uplynulých 150 rokoch hovoria po česky aj desaťtisíce emigrantov a ich potomkov, najmä v USA, Kanade, na Slovensku, v Nemecku, Rakúsku, Austrálii, na Ukrajine a ďalších krajinách.

Spisovná čeština je značne vzájomne zrozumiteľná so spisovnou slovenčinou. Niektoré nárečia sú však málo vzájomne zrozumiteľné (napríklad východoslovenské nárečia pre Čechov). Mladšia generácia Čechov, ktorá vyrástla po rozpade Česko-Slovenska v roku 1993,  môže mať ťažkosti s porozumením niektorých slovenských slov a výrazov.

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Čeština , dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/