JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

holandský jazyk


PREKLADY - HOLANDČINA

Preklady do holandčiny - vypracúvame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do holandčiny akýchkoľvek dokumentov: preklady internetových stránok, rodných listov, výpisov z obchodného registra, výpisov z registra trestov, sobášnych listov, vysvedčení, diplomov, preklad úmrtných listov, notárskych zápisníc, obchodných zmlúv, daňových priznaní, preklady výkazov ziskov a strát, auditov, súvah, atestov, živnostenských listov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Holandčina je jazyk zo západnej skupiny germánskych jazykov. Holandčinu ako hlavný jazyk používa približne 23 miliónov ľudí hlavne v Holandsku, Belgicku a v Suriname, ale aj menšie skupiny obyvateľov vo Francúzsku, Nemecku a v iných krajinách, hlavne v bývalých holandských kolóniách. Je príbuzná aj so severogermánskymi jazykmi.

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Holandčina , dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/