JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

bieloruský jazyk


PREKLADY - BIELORUŠTINA

Preklady do bieloruštiny - vypracúvame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do bieloruštiny akýchkoľvek dokumentov: preklady internetových stránok, rodných listov, preklady výpisov z obchodného registra, výpisov z registra trestov, preklady sobášnych listov, vysvedčení, diplomov, úmrtných listov, notárskych zápisníc, obchodných zmlúv, daňových priznaní a preklady výkazov ziskov a strát, preklady auditov, súvah, atestov, živnostenských listov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Bieloruština je východoslovanský jazyk, príbuzný ruštine a ukrajinčine. Je rozšírený v Bielorusku, Poľsku a v krajinách býv. ZSSR.

Bieloruština sa píše cyrilikou, existuje však aj bieloruská verzia latinky.

Stará bieloruština alebo (stará) západná ruština bol historický východoslovanský jazyk, ktorým sa rozprávalo po roku 1569 vo východných teritóriách Poľsko-litovskej únie. Išlo o zmiešaninu bieloruských, ukrajinských, poľských a cirkevnoslovanských vplyvov. Jazyk sa používal ako alternatíva k cirkevnej slovančine. Vyvinul sa zo starej ruštiny.

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Bieloruština , dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/