JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

estónsky jazyk


PREKLADY - ESTÓNČINA

Preklady do estónčiny  - vypracúvame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do estónčiny akýchkoľvek dokumentov: preklady internetových stránok, rodných listov, výpisov z obchodného registra, výpisov z registra trestov, sobášnych listov, vysvedčení, diplomov, úmrtných listov, notárskych zápisníc, obchodných zmlúv, daňových priznaní, preklady výkazov ziskov a strát, auditov, súvah, atestov, živnostenských listov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Estónčina je jazyk z vetvy ugrofínskych jazykov.

Estónčina je príbuzná s fínčinou a vzdialene príbuzná aj s maďarčinou. Estónčina nie je príbuzná s jazykmi susedných národov (ruštinou, lotyštinou, švédčinou), ktoré patria do indoeurópskej jazykovej rodiny.

Estónsky hovorí približne 1,1 milióna ľudí, z ktorých väčšina (asi 950 000) žije v Estónsku. Estónčina je jediným úradným jazykom v Estónsku a jedným z dvadsiatich troch úradných jazykov Európskej únie.

Estónčina je prevažne fonetický jazyk, rovnako ako slovenčina. Preto je jej výslovnosť relatívne jednoduchá. Písaná podoba však nerozlišuje dlhú a predĺženú výslovnosť hlások (estónčina má tri dĺžky hlások: krátku, dlhú a predĺženú.)

Estónčina používa upravenú latinku (písmená C, F, X, Y sa vyskytujú len v cudzích slovách)

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Estónčina , dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/