JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

hebrejský jazyk


PREKLADY - HEBREJČINA

Preklady do hebrejčiny - vypracúvame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do hebrejčiny akýchkoľvek dokumentov: preklady internetových stránok, rodných listov, výpisov z obchodného registra, výpisov z registra trestov, sobášnych listov, vysvedčení, diplomov, úmrtných listov, notárskych zápisníc, obchodných zmlúv, daňových priznaní, preklady výkazov ziskov a strát, auditov, súvah, atestov, živnostenských listov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Hebrejčina(עברית) (ak je chápaná ako 1 jazyk) alebo hebrejské jazyky (ak sa chápe ako skupina jazykov) je označenie pre nasledujúce semitské jazyky/nárečia:

1         z časového hľadiska:

a)       starohebrejčina (klasická hebrejčina, biblická hebrejčina)

b)       mišnaická hebrejčina

c)       stredoveká hebrejčina

d)       novohebrejčina (čiže ivrit)

2         špeciálne varianty (nárečia) v dôsledku veľkého geografického rozšírenia:

a)       jemenská hebrejčina

b)       mizrachijská hebrejčina

c)       sefardská hebrejčina

d)       aškenázska hebrejčina

e)       samaritánska hebrejčina

f)        tiberiadská hebrejčina

Najčastejšie sa slovo vzťahuje buď na novohebrejčinu, alebo na starohebrejčinu. Dnes slovo hebrejčina označuje spravidla novohebrejčinu, jazyk umelo vytvorený na základe starohebrejčiny.

Hebrejčina patrí do rodiny semitských jazykov do severozápadnej skupiny a do tzv. kanaánskych jazykov. Jej pôvod siaha zrejme do neskorej kanaánčiny. 

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Hebrejčina , dielo bolo zmenené na základehttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/