JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

poľský jazyk


PREKLADY - POĽŠTINA

Preklady do poľštiny - vypracúvame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do poľštiny akýchkoľvek dokumentov: preklady internetových stránok, rodných listov, výpisov z obchodného registra, výpisov z registra trestov, sobášnych listov, vysvedčení, diplomov, úmrtných listov, notárskych zápisníc, obchodných zmlúv, daňových priznaní, preklady výkazov ziskov a strát, auditov, súvah, atestov, živnostenských listov, marketingových materiálov,  odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Poľština patrí medzi západoslovanské jazyky rovnako ako čeština, slovenčina, kašubčina a lužická srbčina. Patrí do rodiny indoeurópskych jazykov.

Po poľsky sa hovorí nielen v Poľsku, ale aj na územiach iných štátov s poľskou menšinou - v Česku, na Slovensku, Ukrajine, v Bielorusku, Litve. V dôsledku mnohých vysťahovaleckých vĺn v uplynulých 200 rokoch sa možno stretnúť s poľštinou prakticky všade.

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Poľština , dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/