JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

grécky jazyk


PREKLADY - GRÉČTINA

Preklady do gréčtiny - vypracúvame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do gréčtiny akýchkoľvek dokumentov: preklady internetových stránok, rodných listov, výpisov z obchodného registra, výpisov z registra trestov, sobášnych listov, vysvedčení, diplomov, úmrtných listov, notárskych zápisníc, obchodných zmlúv, daňových priznaní, preklady výkazov ziskov a strát, auditov, súvah, atestov, živnostenských listov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Grécke jazyky alebo nepresne gréčtina je súhrnné označenie pre jazyky starovekého, stredovekého a súčasného Grécka. Je to samostatná vetva indoeurópskej jazykovej rodiny.

Delenie

a) starogréčtina v širšom zmysle - do 1453 po Kr. (často sa vydeľuje stredoveká gréčtina: 500/600 - 1453)

b) novogréčtina - od 1453 dodnes

Novogréčtina je dnes úradný jazyk v Grécku a na Cypre.

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Grécke_jazyky , dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/