JAZYKY, KTORÝM VLÁDNEME

luxemburský jazyk


PREKLADY - LUXEMBURČINA

Preklady do luxemburčiny - vypracúvame odborné aj všeobecné preklady

Vyhotovujeme preklady do luxemburčiny akýchkoľvek dokumentov: preklady internetových stránok, rodných listov, výpisov z obchodného registra, výpisov z registra trestov, sobášnych listov, vysvedčení, diplomov, úmrtných listov, notárskych zápisníc, obchodných zmlúv, daňových priznaní, preklady výkazov ziskov a strát, auditov, súvah, atestov, živnostenských listov, marketingových materiálov, odborných správ a posudkov, preklady lokalizácie programov.

Luxemburčina je západogermánsky jazyk, ktorým sa hovorí v Luxembursku a priľahlých oblastiach Belgicka. Je príbuzná niektorým stredonemeckým dialektom. Luxemburčina sa píše latinkou.

Luxemburčina je od roku 1984 tretím úradným jazykom Luxemburska popri francúzštine a nemčine. 

Luxemburčina sa použiva v Belgicku okolo mesto Arlon v regióne nazývanom Arelerland.

Je najmladším spisovným germánskym jazykom, gramatika vyšla až roku 1955. 

zdroj http://sk.wikipedia.org/wiki/Luxemburčina , dielo bolo zmenené na základe http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/